അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനം

അച്ഛൻ അമ്മയെ എനിക്ക് സമ്മാനമായി തന്നും ഞാൻ അമ്മയെ എന്റെ ചരക്കായി കണ്ടു

Scroll To Top