എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി! ഭാഗം -2

തിരികെ ചേച്ചി ജംക്ഷനില് നിന്നു ം വഴിയില്‍ നിന്നും കയറും ഞാന് അല്പദൂരം കഴിഞ്ഞും  കയറും. റോഡില്നിന്നു ം നടന്നാല് 15 മിനിട്ടുകൊണ്ട് സോമന് ചേട്ടന്റെ വീട്ടില് എത്താം. അവിടെനിന്നു ം ഒരു 5 മിനുട്ടു നടന്നാല് എന്റെ വീട്ടില് എത്താം. ഞങ്ങള് നല്ല പരിചയക്കാരായതിനു ശേഷം ഞാന് വീട്ടില് നിന്നു ം പേകുമ്പോള് ചേച്ചിയേ വിളിക്കാനായി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടില് കയറും. പിന്നെ ഞങ്ങള് രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് വല്ല വര്ത്തമാനവും പറഞ്ഞ് റോഡിലേക്കു് നടക്കും. ചേച്ചിയുടെ കൈയ്യില് നല്ലതുപോലെ കാശുണ്ടാ യിരുന്നു . ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചേച്ചി എനിക്ക് പന്തുകളിക്കാനും ബസിലെകാര്ഡ് പുതുക്കാനുമൊക്കെ പത്തുംനൂറും ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു . പിന്നെ പിന്നെ ഞാനും  ജംക്ഷനില് ചെന്നു ചേച്ചിയും ഞാനും ഒരേ ബസില് കയറി വീട്ടിലേക്കു് യാത്ര ചെയ്യാന് തുടങ്ങി.

അങ്ങനെ ഒരു വര്ഷത്തിമേല് കടന്നു പേയി. സോമന് ചേട്ടന്‍ 2 വര്ഷത്തിലൊരിക്കലേ അവധി കിട്ടുകയുള്ളു. എങ്കിലും കത്തും ഡ്രാഫറ്റും ചേച്ചിക്ക് എല്ലാ മാസവും വരുമായിരുന്നു . ഒരുദിവസം ചേച്ചി പറഞ്ഞു സോമന് ചേട്ടന്റെ എഴുത്തുണ്ടാ യിരുന്നു , പാസ്പോര്ട്ടിന്‌ അപേക്ഷിക്കണമെന്നു ണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ചേച്ചി അവധി എടുത്തിരിക്കയാണെന്നു ം ഞാന് ചേച്ചിയുടെകൂടെ ചെല്ലണമെന്നു ം പറഞ്ഞു. ഞാന് രാവിലെതന്നേ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടില് ചെന്നു . കമലാക്ഷിയമ്മ എനിക്ക് പുട്ടും കടലയും കാപ്പിയും ഒക്കെ തന്നു . പിന്നെ ഞാനും ചേച്ചിയും ഒരുമിച്ച് റോഡിലേക്കു് നടന്നു .

അന്നു കാലത്ത് സല്വാറും മാക്സിയും ഒന്നു ം ഇല്ലായിരുന്നു . ചേച്ചി സെറ്റാണ് ഉടുത്തിരുന്നത്. കുളിച്ച് കറിയിട്ട് സെറ്റുടുത്ത ചേച്ചിയേ കാണാന് നല്ല രസമായിരുന്നു .

അന്നു ണ്ട് ആദ്യമായി ഞാനും ചേച്ചിയും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സീറ്റില് തൊട്ടിരുന്നു ണ്ട് യാത്ര
ചൈയ്തു. ചേച്ചി അല്പം കൂളായിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. ബസ് ഉലയുന്നതîസരിച്ച്
എന്നോട് വളരെ ഉരസി ഒന്നു ം അറിയാത്ത ഭാവത്തില് ഇരുന്നു . പാസ്പോര്ട്ട് ഓഫീസില് ഞങ്ങള് തൊട്ടു തൊട്ടാണ് നിന്നത്. ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചപ്പോഴും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി എടുത്തപ്പോഴുമൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ കൈ പലപ്പോഴും ഏന്റെ കൈയേല് തൊട്ടിരുന്നു .

ഉച്ച ആയപ്പോഴെക്കും പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് ഇനി വീട്ടില് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും
നേരം ഒത്തിരി ആവും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും èി കഴിയ്ക്കാം എന്നു ചേച്ചി പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങള് ആസാദ് ഹോട്ടലല് കയറി ബിരിയാണി കഴിച്ചു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള് വൈറ്റര് അല്പം ജീരകവും ബില്ലും കൊണ്ടു വന്നു മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി. ചേച്ചി ഉടനേ പേഴ്സ് തുറന്നു ണ്ട് ഒരു 500 രുൂപയുടെ നോട്ട് എടുത്ത് ബില്ലിന്റെ കൂടെ വച്ചു. വൈറ്റര് വന്നു ണ്ട് രുൂപായും ബില്ലും കൊണ്ടു പോയി മാറി കൊണ്ടു വന്നു  വെച്ചിട്ട് പോയി. ചേച്ചി ഉടനേ ബാക്കി എന്നോട് എടുത്തോളാന് പറഞ്ഞു. വേണ്ട എന്നു  പറഞ്ഞപ്പോള് ചേച്ചി അതെന്താ രാം അങ്ങനെ ഞാന് മനസ്സോടെ എന്തെങ്കിലും തന്നാല് സ്വീകരിക്കില്ലേ എന്നു ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞന് രുൂപാ എടുത്ത് പോക്കറ്റില് വെച്ചു നന്നിയും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ജംക്ഷനില് ബസുകാത്തു നില്ക്കുമ്പോള് ചേച്ചിയുടെകൂടെ ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരു സത്രീയേ കണ്ടു .

വര്ത്തമാനത്തിനിടയല് അവര് ഞാനാരാറണന്നു ണ്ട് ചേച്ചിയോട് ചേദിച്ചു. രാമാണെന്നു ം കോളേജില് പഠിíന്നു എന്നു ം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പന്തുകളികാരനാണെനും പറഞ്ഞു.

‘ങ്ങഹാ കണ്ടാ ലറിയാം

എന്നൊരു ഡബിള് മീനിങ്ങില് ഒരു ചേദ്യം എന്നോട് ചേദിച്ചിട്ട് അവര് പോയി.
ചേച്ചിയും ഞാനും മുഖത്തോടുമുഖം നോക്കിയതല്ലാതെ ഒന്നു ം പറഞ്ഞില്ല. കുറേനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബസ്കാണാതിരുന്നപോള് ചേച്ചി ഒരു കായ്യ്യം പറഞ്ഞു. രാം
തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കില് ഒരു കായ്യ്യം പറയാം, ഇവിടെ നല്ലൊരു ഹൊറര്‍  പടം കളികു ന്നു ാണ്ട് , എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നല്ല പടമാണെന്നു ണ്ട് . നമുക്കു് മാറ്റിനി കണ്ടിട്ട്
പോകാം. എനിക്ക് സിനിമക്ക് അത്രവലിയ താല്പ്പയ്യ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ചേച്ചികു വേണ്ടി
പോകാം എന്നു പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങള് ഒരു ഓട്ടോയില് കയറി റ്റീയേറ്ററില് ചെന്നു . അപ്പോഴേക്കും മഴ ശക്തിയായി പെയ്യാന് തുടങ്ങിയിരുന്നു . സിനിമാ തുടങ്ങിയപ്പോള് പേടിക്കുന്ന സിനിമായാണെന്നു ം സൂക്ഷിച്ച് ഇരിíണമെന്നു ം ചേച്ചി എനോട് പറഞ്ഞു. കുറേ പേടിക്കുന്ന രംഗങ്ങള് വന്നപ്പോള് ചേച്ചി പതുക്കെ എന്റെ ദേഹത്തോട്ട് ചാരി ഇരികു വാന് തുടങ്ങി. ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു രംഗം വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ചാടി. ചേച്ചി ഞെട്ടി എന്റെ കൈയേല് കേറി ബലമായി പിടിച്ചിരുന്നു . പിന്നെ സിനിമാ കഴിയുന്നതുവരെ വിട്ടില്ല. ഞാനും ചേച്ചിയുടെ കൈത്തകേല് പിടിച്ചിരുന്നു . സിനിമാ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് ഒരു ഓട്ടോയില് കയറി  ബസ്റ്റാന്റ്റില് വന്നു .

മഴ ശക്തിയായി അപ്പോഴും പെയ്യുന്നു ണ്ടാ യിരുന്നു . കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോള്  ഒരു ഓര്ഡിനറി ബസ് വന്നു . ഭയങ്കര തളളായിരുന്നു . ചേച്ചിയും ഞാനും അ തില് കയറിപ്പറ്റി. പഡുദാ ഇട്ടിരുന്നു . ചേച്ചി മുമ്പിലും ഞാന് തൊട്ട് പുറകിലും. കമ്പിയില് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതിനിടയില് തെളളുകൊണ്ട് ചേച്ചി എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ചാരി നിന്നു . ആ ഒരു നില്പില്ത്തന്നേ ഞങ്ങള്   വന്നു . അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒന്നു ണ്ട് ശ്വാസം വിടാന് ഒത്തത്. അടുത്തസേറ്റോപ്പില് ഞങ്ങള് ഇറങ്ങി. ബസിലേ ആവി കാരണം ചേച്ചി ചാരി നിന്ന എന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം മുഴുവനും നനഞ്ഞിരുന്നു . അതുപോലെ ചേച്ചിയുടെ ബ്ലൗസിറെന്റ പുറകുഭാഗം മുഴുവനും നനഞ്ഞിരുന്നു . റോഡും വയലും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് തനിച്ചായപ്പോള് ചേച്ചിപറഞ്ഞു എടാ  നിന്റെ കൈയ്യും ശരീരവും ഒക്കെ ഉരുക്കു്പോലെ ആണല്ലോടാ എന്നു ണ്ട് . ഇത് കേട്ടപ്പോള് ഏനിണ്ട്  ഏന്തോ ഒരു വല്ലായമ തോന്നി.
ഒരു ഡിസ്ക്ലെയ്മര്‍
അളിയന്മാരേ..അളിയിച്ചികളേ..ഇത് വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്നു തോന്നിയേക്കാം..എന്നാലും കൊച്ചനിയന്മാരും അനിയത്തികളുമുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കായി..ഒരു വാക്ക്..മക്കളേ..ഇതൊക്കെ ഭാവനയും സങ്കല്പ്പവും ചേര്‍ന്ന വെറും ലൈംഗിക സാഹിത്യം മാത്രം…ഇത് സത്യമാണെന്നു കരുതി…ഏടാകൂടങ്ങളില്‍ ചെന്നു ചാടരുത്…വായിക്കുക….അല്ലതെ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് കോന്തന്മാരുടേയും കോന്തികളുടേയും കൂടെ കബഡി കളിക്കരുതേ..നിങ്ങളെക്കാത്ത് നല്ലൊരു ജീവിതം കാത്തിരിപ്പുണ്ട്..സദാചാരം തന്നെ ഏറ്റവും വലുത്..സംശയമില്ല..സോ… പൊന്നു മക്കളേ..ഉമ്മ…എല്ലാ അളിയന്‍സ് അളിയീസ്..പൊന്നുമ്മ…അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ…