എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി (Ente Syamachechi!)

എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി
എന്റെ വീട് എറണാകുളത്താണ്‌ പേര് രാം. ഇപ്പോള് ഞന് അബുദാബിയില് ജോലി
ചെയ്യുന്നു . എനിക്ക് ഇപ്പോള് 42 വയസുണ്ട്. ഭാര്യയും 2 കുട്ടികളും ഉണ്ട്.അബുദാബിയില് ഒരു നല്ല ബാങ്കില് ഓഫീസറായി കഴിഞ്ഞ 18 വര്ഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു . ഇരു നി റമാണ് ഞാന്. കോളേജില്പഠികു ന്ന കാലത്ത് (മഹാരാജാസ് കോളേജ്) പഠിത്തത്തേക്കാളേറെ പന്തുകളിയിലായിരുന്നു താല്പര്യം. അന്നേ എനിക്ക്  6 അടി നീളം ഉണ്ടാ യിരുന്നു . നല്ല ആരോഗ്വവും ബലവും ഉണ്ടായിരുന്നു . ഞങ്ങളുടെ വീട് വയലിനടുത്താണ്. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാലുടന് ഞങ്ങള് കളത്തില് പന്തുകളി തുടങ്ങും. നാലുമണി ആവുബോള് ആ നാട്ടിലെ പിള്ളേര് സെറ്റ് മുഴുവîം കാണും കളത്തില്. രാത്രി ആവുന്നതു വരെ പന്തുകളിയും. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ അടുത്ത തോട്ടില് ചാടി കുളിയും. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി. ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാക്കു് നല്ല മതിപ്പായിരുന്നു . കള്ള് കു ടിക്കുകയോ സിഗരട്ട് വലിക്കുകയോ ചീട്ടു കളികു കയോ ഞങ്ങളിലാരും ചെയ്തിരുന്നില്ല.

ആ ഇടയ്കാണ് സോമന് ചേട്ടന് അബുദാബിയില് നിന്നു ം നാട്ടില് അവധിക്ക് വന്നത്. ഞങ്ങളൂടെയൊക്കെ പത്തു പന്ത്ര ണ്ടു വയസിന്‌ സീനിയറാണ് സോമന് ചേട്ടന്. അമ്മ ഒരു കഴിവും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ ആയിരുന്നു . പഠിക്കാനും കളിക്കാനും സോമന് ചേട്ടന് തീരെ പോക്കായിരുന്നു . വല്ലതും തിന്നു ന്നതിനായിരുന്നു താല്പര്യം. എങ്കിലും സോമന് ചേട്ടന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്മാര് അബുദാബിയില് ആയിരുന്നതിനാല് പുള്ളിക്കാരനേയും അബുദാബിയില് കൊണ്ടു പോയി. നല്ലശബളം ഉള്ള ജോലിയും കിട്ടി. ഇപ്പോള് കല്ലൃാണം കഴികു ന്നതിനാണ് വന്നിരികു ന്നത്. നേഴസിനേ വേണ്ടി. അമ്മയ്ക്ക്  സുഖമില്ലാത്തതിനാലും തനിക്ക് നല്ല ശബളം ഉള്ളതിനാലും നാട്ടില് ജോലിയുള്ള ഒരുു പെണ്ണു മതി എന്നാണ് തീരുമാനം. കു റച്ചുനാള് അമ്മയേനോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് പേര്ഷ്യ കൊണ്ടു പോകാനാണ് ഭാഗൃത്തിമുണ്ട് അങനെതന്നേ ഉള്ള ഒരുപെണ്ണിനേ കിട്ടി.

വര്ക്കയാണ് ശ്യാമ ചേച്ചിയുടെ വീട്. വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച്. എരണാകുളത്ത് തന്നെ നല്ല ജോലി ശ്യാമചേച്ചികു ണ്ട്. എംകോം കാരി ആണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോള് അത് വേണ്ടാ ന്നു ണ്ട്  ഞങ്ങള് എല്ലാവരും സോമന് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു സോമന് ചേട്ടന് വെറും എസ് എസ് ല് സി കാരനാണ് മാത്രമല്ല സോമന് ചേട്ടന് കറുത്ത് നീളം കുറഞ്ഞ ആളാണ്‌ . ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തിനുന്‌ അത്രവലിയ സൗന്നു ര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ശരീരപ്രക്രതി വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു . നല്ല കളറും നീളമുള്ള മുടിയും ചേച്ചികു ണ്ട്. സോമന് ചേട്ടനേക്കാള് നീളവും ചേച്ചികു ണ്ട്. എന്നാല് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടുകാര് സാമ്പത്തി കമായി ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നതിനാലും സോമന് ചേട്ടന് സത്രീധനം ഒന്നു ം വേണ്ടാ ന്നു ണ്ട്  ശഢികു കയും ചെയ്തപ്പോള് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടൂകാര്ക്കു് നല്ല താല്പ്പര്യം ആയി. കല്യാണത്തിന്റെ ചിലവിലേക്കായി സോമന് ചേട്ടന് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടുകാര്ക്ക് കുറേ പണവും കൊടുത്തു. കലൃാണത്തിനുള്ള വത്രവും സോമന് ചേട്ടന് തന്നേ വാങ്ങി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടുകാര്ക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ കലൃാണം നടന്നു .

കലൃാണത്തിëള്ള വസത്രം എടുക്കുവാന് രര്യ് വീട്ടൂകാരുംകൂടെ  പോയപ്പോള് സോമന് ചേട്ടന് ഞങ്ങള്ക്കു് 2 ഫുഡ്ബോള് വാങ്ങി കൊണ്ടു ത്തന്നു . അന്നു കാലത്തു ഒരു ഫുഡ്ബോള് എന്നു പറഞ്ഞാല് വലിയ കായ്യൃം ആയിരുന്നു .

ആ കലൃാണത്തിന്‌ ഞങ്ങള് പിള്ളേരു് സെറ്റ് മുഴുവനും ആത്മാര്ത്ഥമായി സഹകരിച്ചു.
കലൃാണം അടിപൊളിയായി നടന്നു . പത്തുപന്ത്ര ണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള് സോമന് ചേട്ടന് വീണ്ടു ം അബുദാബിക്ക് തിരികെ പോയി. ഞങ്ങള് പിള്ളേരു് സെറ്റ് മുഴുവനും രണ്ട് ജീപ്പ് പിടിച്ച് എയര്‍ പോര്‍ട്ടില്‍ പോയി സോമന് ചേട്ടനേ അബുദാബിക്ക്  യാത്രയാക്കി. അന്നു മുതല് ചേച്ചി സോമന് ചേട്ടന്റെ വീട്ടില് നിന്നു മാണ് ജോലിയ്ക്ക് പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതു്. ആദിര ചേച്ചിയും സോമന് ചേട്ടന്റെ അമ്മ കമലാക്ഷിയമ്മയും മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് വരുമായിരുന്നു . ചിലദിവസങ്ങളില് ഞാനും  ചേച്ചിയും ഒരേ ബസില് ആയിരിയും യാത്ര. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് നല്ല പരിചയക്കായി.

തിരികെ ചേച്ചി ജംക്ഷനില് നിന്നു ം വഴിയില്‍ നിന്നും കയറും ഞാന് അല്പദൂരം കഴിഞ്ഞും  കയറും. റോഡില്നിന്നു ം നടന്നാല് 15 മിനിട്ടുകൊണ്ട് സോമന് ചേട്ടന്റെ വീട്ടില് എത്താം. അവിടെനിന്നു ം ഒരു 5 മിനുട്ടു നടന്നാല് എന്റെ വീട്ടില് എത്താം. ഞങ്ങള് നല്ല പരിചയക്കാരായതിനു ശേഷം ഞാന് വീട്ടില് നിന്നു ം പേകുമ്പോള് ചേച്ചിയേ വിളിക്കാനായി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടില് കയറും. പിന്നെ ഞങ്ങള് രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് വല്ല വര്ത്തമാനവും പറഞ്ഞ് റോഡിലേക്കു് നടക്കും. ചേച്ചിയുടെ കൈയ്യില് നല്ലതുപോലെ കാശുണ്ടാ യിരുന്നു . ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചേച്ചി എനിക്ക് പന്തുകളിക്കാനും ബസിലെകാര്ഡ് പുതുക്കാനുമൊക്കെ പത്തുംനൂറും ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു . പിന്നെ പിന്നെ ഞാനും  ജംക്ഷനില് ചെന്നു ചേച്ചിയും ഞാനും ഒരേ ബസില് കയറി വീട്ടിലേക്കു് യാത്ര ചെയ്യാന് തുടങ്ങി.
അങ്ങനെ ഒരു വര്ഷത്തിëമേല് കടന്നു പേയി. സോമന് ചേട്ടന്‍ 2 വര്ഷത്തിലൊരിക്കലേ അവധി കിട്ടുകയുള്ളു. എങ്കിലും കത്തും ഡ്രാഫറ്റും ചേച്ചിക്ക് എല്ലാ മാസവും വരുമായിരുന്നു . ഒരുദിവസം ചേച്ചി പറഞ്ഞു സോമന് ചേട്ടന്റെ എഴുത്തുണ്ടാ യിരുന്നു ,
ഒരു ഡിസ്ക്ലെയ്മര്‍
അളിയന്മാരേ..അളിയിച്ചികളേ..ഇത് വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്നു തോന്നിയേക്കാം..എന്നാലും കൊച്ചനിയന്മാരും അനിയത്തികളുമുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കായി..ഒരു വാക്ക്..മക്കളേ..ഇതൊക്കെ ഭാവനയും സങ്കല്പ്പവും ചേര്‍ന്ന വെറും ലൈംഗിക സാഹിത്യം മാത്രം…ഇത് സത്യമാണെന്നു കരുതി…ഏടാകൂടങ്ങളില്‍ ചെന്നു ചാടരുത്…വായിക്കുക….അല്ലതെ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് കോന്തന്മാരുടേയും കോന്തികളുടേയും കൂടെ കബഡി കളിക്കരുതേ..നിങ്ങളെക്കാത്ത് നല്ലൊരു ജീവിതം കാത്തിരിപ്പുണ്ട്..സദാചാരം തന്നെ ഏറ്റവും വലുത്..സംശയമില്ല..സോ… പൊന്നു മക്കളേ..ഉമ്മ…എല്ലാ അളിയന്‍സ് അളിയീസ്..പൊന്നുമ്മ…അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ…