ക്ലാസ്സിലെ പയ്യനുമായി പെൺകുട്ടിയുടെ മലയാളം കമ്പി ഫോൺ കോൾ

ക്‌ളാസ്സിലെ ബേസ്ഡ് ഫ്രണ്ട് പയ്യനുമായി അന്ന് ചെയ്‌ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ശിഖയുടെ സംഭാഷണം പതിയെ മുൻപ് അവൻ ചെയ്‌തു കൊടുത്ത വിരൽ ഇടലിലും പിന്നീട് ഒരു കിടു സംഭാഷണത്തിലും എത്തുന്നു. പയ്യന്റെ കുണ്ണ കടിക്കാൻ തരുമോന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഹോട്ട് മലയാളി പെൺകുട്ടിയുടെ മലയാളം കമ്പി ഫോൺ കോൾ മുകളിൽ ശ്രവിക്കാം.