കുമാരേട്ടന്റെ സൗഭാഗ്യം – ഭാഗം I

റീനയെ അയാൾ കിടക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. എന്നിട്ട് അവളുടെ ബ്രായും പാന്റീസും ഊരിമാറ്റി. കുമാരനും വിവസ്ത്രനായി. ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരും പൂർണ്ണ നഗ്നരാണ്..