മമ്മിയും സ്പായിലെ ചുള്ളന്മാരും – ഭാഗം 1

സിറ്റിയിലെ പ്രശസ്ത സ്പായിൽ കള്ള വെടി വെപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കഴപ്പി മമ്മിയുടെ കളി മമ്മി അറിയാതെ കണ്ടു നിന്ന മകന് സ്പായിലെ മസാജർ ചേട്ടൻ ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നു.

അമ്മേ തായേ

അവന്‍ പതുക്കെ അമ്മയുടെ ഷെഢിയിലേയ്ക്ക് നോക്കി. വിടവിലേയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നതു കാരണം ചന്തികള്‍ പകുതിയും ആ വൈറ്റ് ഷെഡ്ഡിക്കു പുറത്തായിരുന്നു.