കറവക്കാരന്‍ പരമു അണ്ണനും ഞാനും !

ഇത് ഞാനും കറവക്കാരന്‍ പരമു അണ്ണനും തമ്മില്‍ നടന്ന കളിയുടെ കഥയാണ്‌. എന്റെ വികാരങ്ങള്‍ക്ക് പരമു അണ്ണന്‍ എന്ന കറവക്കാരന്‍ സാന്ത്വനമായ കഥ