അച്ഛൻ്റെ അവസാന ഫാൻറ്റസി

മകൻ്റെ അറിവോടുകൂടി, സെക്സിലെ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അവസാന ഫാൻറ്റസി, ഒരു അമ്മ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് നടക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളും

സ്വപ്നലോകത്തെ സുന്ദരിമാർ – ഭാഗം 1

സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടി ഞാൻ ഒരു ഗോത്ര വർഗ്ഗത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു. അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെല്ലാം പ്രത്യുല്പാദന ശേഷി നഷ്ടപെട്ടവരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. പിന്നീട് നടന്ന സംഭവ ബഹുലമായ കഥ.