വല്യമ്മയുടെ സ്വന്തം കുട്ടൂസ് – 1

ഉത്സവം കൂടാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു വല്യമ്മയുടെയും, അവളുടെ വലിപ്പമേറിയ മുലകളിൽ മയങ്ങിയ ഒരു യുവാവിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ അനുഭവകഥ. ആ യുവാവിൻ്റെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിൽ വല്യമ്മ അവന് സമ്മതം മൂളുന്നു.