പൂജാരിയും അമ്മയും

ശാന്തിക്കാരനുമായുള്ള അമ്മയുടെ പ്രേമവും അമ്മയെ ഒരു വെണ്ണ കൽ വിഗ്രഹത്തെ പോലെ പൂജാരി വശീകരിച്ചതിന്റെയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവികാസങ്ങളുടെയും കഥ.

തന്റെ സമയം

ഈ kambikuttan കഥയിൽ തന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള കൊടുക്കലും വാങ്ങലുകളെയും കുറിച്ച് അവൻ അറിയുന്ന കഥ

അമ്മാവനും അമ്മയും ഞാനും

അച്ഛൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസം ആക്കിയ അമ്മാവൻ വഴി തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ ആദ്യ പണ്ണലിന് കിട്ടിയ കഥ