ട്രെയിൻ യാത്ര

എനിക്ക് ഒരു കിളവനും ആയുണ്ടായാ സുഖകരം ആയ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര

ട്രെയിൻ യാത്ര ഭാഗം – 2

അൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്കിൾ എന്റെ പൂർ ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലേക്കു വിരൽ കയററി മുകളിൽ ഇട്ടു ഹാർമോണിയം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും എന്റെ കൊച്ചു കന്തു ഒരു പിരിച്ചു കയറിന്റെ അറ്റം പോലെ ദൃഢമായി, അങ്കിൾ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു. രണ്ടു വിരലുകൾക്കിടയിൽ എന്റെ കന്തു തുടിച്ചു. ആഹ എന്തൊരു സുഖം!! അങ്കിൾ കോളിങ് ബെല്ലിൽ അമർത്തുന്നതുപോലെ എന്റെ കന്തിന്റെ അറ്റം വിരലുകൾക്കിടയിൽ വച്ചു അമർത്തു ഞാൻ നടുവു വെട്ടിച്ചു ചന്തി പൊക്കാൻ തുടങ്ങി. അൽപ്പ സമയത്തിനകം ഞാൻ വില്ലുപോലെ […]

Scroll To Top