മധുചഷകം ഭാഗം – 2

കൊഴുത്ത തുടകൾ കാണിക്കാനാവും അങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നതു. തുടകൾ ഇടക്കു വിടർത്തുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേർത്ത ഇളം നീല പാന്റി വരെ കാണാം. അങ്ങിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റു? ” എന്താ നോക്കുന്നതു? എങ്ങോട്ടാ നോട്ടമെന്നു മനസ്സിലായി നോക്കിക്കോ. ഞാൻ വന്നാലുടൻ പാൻടി ഊരി മാറ്റു. രാവിലെ ഇടൂന്നതല്ലേ?ഇന്നു മറന്നു പോയി” കണ്മണി റോൾ തിന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എഴുന്നേറ്റു പാൻറി ഊരി എടുത്തു, മൂക്കിനോടൂ അടുപ്പിച്ചു. ” കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല. നല്ല മണമല്ലേ എന്നു നോക്കിയേ” കൺ … Read more