കൂട്ടുക്കാരൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ – 2

കൂട്ടുക്കാരൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുമായി സംഭവിച്ച അപ്രതീക്ഷിത കാര്യം കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ അവൻ്റെ പ്രതികരണവും തുടർന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളും.

കൂട്ടുക്കാരൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ – 1

എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് കൂട്ടുക്കാരൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ കിട്ടിയ രസകരമായ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം. കൂട്ടുകാരൻ്റെ അമ്മ വിരലിടുന്നത്തിന് സാക്ഷിയായ കഥ.