ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതിരില്ല

ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന പുതിയ ഒരു കഥ

ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതിരില്ല ഭാഗം – 17

ഈ kambikuttan കഥയിൽ ഒരുപാട് നാളത്തെ വേര്പാടിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ചക്കച്ചുള തിന്നാൻ വെമ്പി നിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ മനസ്സിനെ അവൾ വിഷമിപ്പിച്ചില്ല.

Scroll To Top