കളിസ്ഥലത്തെ സുന്ദരി ചേച്ചി – 2

കളിസ്ഥലത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ശാരി ചേച്ചി എൻ്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാരി മിയയെ ഞങ്ങളുടെ കളിയിൽ കൂട്ടുന്ന ചെറിയൊരു കമ്പികഥ.

കളിസ്ഥലത്തെ സുന്ദരി ചേച്ചി

കളിസ്ഥലത്തെ വിവാഹിതയും സുന്ദരിയും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയും ആയ ചേച്ചിയെ വളച്ച് അവളുടെ വീട് തന്നെ കളിസ്ഥലം ആക്കിയ അടിപൊളി കമ്പികഥ!