കലി കാലം

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യതെ തുടർന് ഒരു അമ്മയുടേം മകന്റെയും കഥ.

കലി കാലം- ഭാഗം 5 HOT!

അപ്പോ നിനക്ക് അമ്മെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ !!,നിന്നെ പറഞ്ഞെട്ടു കാര്യം ഇല്ല , ഞാൻ കുറെ സ്ത്രീകളെ തുണി ഇലാതെ കണ്ടീട്ടുണ്ടെങ്കിൽം , നിന്റെ 'അമ്മ നല്ല ആറ്റം സാധനമ .

Scroll To Top