കലി കാലം- ഭാഗം 5

അപ്പോ നിനക്ക് അമ്മെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ !!,നിന്നെ പറഞ്ഞെട്ടു കാര്യം ഇല്ല , ഞാൻ കുറെ സ്ത്രീകളെ തുണി ഇലാതെ കണ്ടീട്ടുണ്ടെങ്കിൽം , നിന്റെ ‘അമ്മ നല്ല ആറ്റം സാധനമ .