എന്റെ പണ്ണൽ ഹോബി ഭാഗം – 6

എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഹോബി ആണ് പണ്ണൽ. അത് സ്കൂളിൽ പടിക്കുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങി, ഇപോഴും യാതൊരു തടസവും കൂടാതെ നടക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നിലും എനിക്ക് യാതൊരു ഇന്റെറെസ്റ്റും ഇല്ല. സത്യം പറയാമല്ലൊ, എന്റെ ജീവിതം പണ്ണാൻ ആയി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണു് എന്റെ വിശ്വാസം.

എന്റെ പണ്ണൽ ഹോബി ഭാഗം – 4

എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഹോബി ആണ് പണ്ണൽ. അത് സ്കൂളിൽ പടിക്കുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങി, ഇപോഴും യാതൊരു തടസവും കൂടാതെ നടക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നിലും എനിക്ക് യാതൊരു ഇന്റെറെസ്റ്റും ഇല്ല. സത്യം പറയാമല്ലൊ, എന്റെ ജീവിതം പണ്ണാൻ ആയി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണു് എന്റെ വിശ്വാസം.

എന്റെ പണ്ണൽ ഹോബി ഭാഗം – 3

എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഹോബി ആണ് പണ്ണൽ. അത് സ്കൂളിൽ പടിക്കുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങി, ഇപോഴും യാതൊരു തടസവും കൂടാതെ നടക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നിലും എനിക്ക് യാതൊരു ഇന്റെറെസ്റ്റും ഇല്ല. സത്യം പറയാമല്ലൊ, എന്റെ ജീവിതം പണ്ണാൻ ആയി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണു് എന്റെ വിശ്വാസം.

എന്റെ പണ്ണൽ ഹോബി ഭാഗം – 2

എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഹോബി ആണ് പണ്ണൽ. അത് സ്കൂളിൽ പടിക്കുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങി, ഇപോഴും യാതൊരു തടസവും കൂടാതെ നടക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നിലും എനിക്ക് യാതൊരു ഇന്റെറെസ്റ്റും ഇല്ല. സത്യം പറയാമല്ലൊ, എന്റെ ജീവിതം പണ്ണാൻ ആയി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണു് എന്റെ വിശ്വാസം.

എന്റെ പണ്ണൽ ഹോബി ഭാഗം – 1

എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഹോബി ആണ് പണ്ണൽ. അത് സ്കൂളിൽ പടിക്കുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങി, ഇപോഴും യാതൊരു തടസവും കൂടാതെ നടക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നിലും എനിക്ക് യാതൊരു ഇന്റെറെസ്റ്റും ഇല്ല. സത്യം പറയാമല്ലൊ, എന്റെ ജീവിതം പണ്ണാൻ ആയി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണു് എന്റെ വിശ്വാസം.

എന്റെ പണ്ണൽ ഹോബി ഭാഗം – 5

എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഹോബി ആണ് പണ്ണൽ. അത് സ്കൂളിൽ പടിക്കുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങി, ഇപോഴും യാതൊരു തടസവും കൂടാതെ നടക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നിലും എനിക്ക് യാതൊരു ഇന്റെറെസ്റ്റും ഇല്ല. സത്യം പറയാമല്ലൊ, എന്റെ ജീവിതം പണ്ണാൻ ആയി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണു് എന്റെ വിശ്വാസം.