എന്റെ കാമ കളികളുടെ തുടക്കം ഭാഗം – 3

ആൻറി പോയി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു സുഖവും തോന്നിയില്ല. ഞാനും അമ്മയും മാത്രമായി വീട്ടിൽ, പട്ടാളം ഇടക്കിടെ വീട്ടിൽ വരൂമായിരുന്നു. ‘പട്ടാളം’ എന്ന് പേർ വീണ്ടെങ്കിലും ഷീലച്ചി ശരിക്കും ഒരു പാവമായിരുന്നു. അന്ന് ഷീലച്ചിക്ക് ഒരു 24 വയസ്സ് പ്രായം കാണും. ഭർത്താവ് പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു. കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ വരും. എല്ലാം ചട്-പടേന്നാണ്. വനാൽ പിനെ നാട്ടിൽ കള്ളു. കുടിയുടെ ഒരു ബഹളമാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്നെ ഷീലേച്ചിയും അവരുടെ ചെവി കേൾക്കാത്ത അമ്മായിയമ്മയും തനിച്ച് ആ വീട്ടിൽ, … Read more