എന്റെ ഗൾഫ് ജീവിതം ഭാഗം – 2

എന്റെ ബോസിന് വേണ്ടി ഒരു ദുഷ്ടന്റെ കാമഭ്രാന്തുകൾ നിന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ. എന്റെ ഗൾഫ് ജീവിതം തുടർച്ച.