എന്റെ ദുബായ് ഭാഗ്യം

വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ദുബായിൽ എത്തിയ എന്നെയും കാത്തു ഒരു സ്വർണ പൂറു ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല