എന്‍റെ കസിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീത ചേച്ചി – 3

കസിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീത ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്നെ വശീകരിക്കാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പൂറിൽ വിരൽ ഇടുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും.

എന്‍റെ കസിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീത ചേച്ചി – 2

അടുക്കളയിൽ കസിൻ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ഗീത ചേച്ചിയെ ‘സഹായിക്കുന്നത്’ ചേച്ചിയുടെ വിയർപ്പും മുലകളും ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ എത്തി ചേരുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

എന്‍റെ കസിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീത ചേച്ചി

എനിക്കും എൻ്റെ കസിൻ ചേട്ടൻ്റെ അടിപൊളി ഫിഗറുള്ള ഭാര്യ ഗീത ചേച്ചിക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായ അവിചാരിതമായ ആകർഷണവും ദ്വയാർത്ഥപ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്ന കഥ.