ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 9

കറവ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന പരമുവണ്ണൻ ശാന്തമ്മയെ തൊഴുത്തിൽ വെച്ച് നല്ലോണം ‘കറന്ന്’ പാല് എടുക്കുന്നു. അവിടെ പൂർണ നഗ്നയായ അമ്മയെയും പരമുവണ്ണനെയും കയ്യോടെ പിടിച്ച സച്ചു ആ കിളവൻ പരമുവിൻ്റെ കൂടെ അമ്മയെ ഊക്കുന്നു.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 8

അമാവാസി ഉത്സവത്തിന് ശാന്തമ്മയെ അവിടുത്തെ കാട്ടുവാസികളും മൂപ്പന്മാരും ചേർന്ന് പൂജയുടെ പേരിൽ കളിക്കുന്നു. ഒരു ഉഗ്രൻ കമ്പി കഥ വായിക്കാം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 7

സച്ചുവിൻ്റെ മുലകുടി കണ്ട മല്ലിയും ചെല്ലമ്മയും കഴപ്പിളകി സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കളി തുടങ്ങുന്നതും, മൂപ്പൻ വന്നതിനെ തുടർന്നു കളി മുടങ്ങുന്നതും പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ കഴപ്പ് മാറ്റുന്നതുമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 6

മുത്തങ്ങയിലെ തണുപ്പ് മാറ്റാൻ ശാന്തമ്മയും സച്ചുവും കളിച്ച കളിയിൽ കട്ടിൽ വരെ ഒടിയുന്നു! കുണ്ണ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥാ ഭാഗം വായിക്കാം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 5

പ്രതികളായ അലിയെയും വാസുവിനെയും, ശാന്തമ്മ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കളിക്കുന്നു. ആ ആറ്റൻ ചരക്കിനെ കളിച്ച അവർ രണ്ട് പേർക്കും കഴപ്പ് മാറുന്നു. ത്രില്ലിംഗ് ആയ കഥാ ഭാഗം വായിക്കാം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 4

കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന മകനുമൊത്ത് SI ശാന്തമ്മ കഴപ്പ് തീർക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ അവിടെ കോൺസ്റ്റബിൾ ഭവാനി വരുന്നു. നല്ല ത്രില്ലിംഗ് കഥാ ഭാഗം വായിക്കാം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 3

റഷീദും ഹരിയും സച്ചുവും റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽവച്ചു ശാന്തമ്മയെ കളിച്ചു തിമിർക്കുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി അപ്പൻ കയറി വരുന്നു! ത്രില്ലിംഗ് ആയ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 2

റബ്ബർ പണിക്ക് വന്ന റഷീദും ഹരിയും സച്ചുവിന് ശാന്തമ്മയുടെ മുല കൊടുക്കൽ കാണുന്നതും, പിന്നെ മകനെ കൂട്ടു പിടിച്ച് അന്ന് രാത്രി കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നതും.

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ – 1

ആറ്റൻ മുലകൾ ഉള്ള SI ശാന്തമ്മ സ്വന്തം മകനെ ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക്കിന്‌ പിടികൂടുന്നതും, പിന്നീട് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ‘സംഘട്ടനവും’ ആണ് കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ.