അറിയാതെ പറ്റിയ തെറ്റ് – ഭാഗം 2

രാത്രി ചേച്ചിയെ അറിയാതെ കളിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും അതിനുള്ള അവസരവും കൂടി കിട്ടുന്നു. ചേച്ചിയുടെ ഭാവമാറ്റവും പുതിയ തീരുമാങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറക്കുന്നു.

അറിയാതെ പറ്റിയ തെറ്റ്

ഞാനും എന്റെ കസിന്റെ ഭാര്യയായ ആതിര ചേച്ചിയും തമ്മിൽ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ കമ്പി അനുഭവ കഥ. കസിൻ ചേട്ടൻ അടിച്ച് പൂസായ രാത്രി എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു തെറ്റ്.