ആകാശത്തെ അറേബ്യൻ ഹൂറി – ഭാഗം 2

ഫ്ളൈറ്റിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഹൂറി ലമ്യയെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും തുടർന്ന് അവളുടെ കഴപ്പി കൂട്ടുകാരിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതും ആണ് ഈ കഥയിൽ.

ആകാശത്തെ അറേബ്യൻ ഹൂറി

വിമാനത്തിൽ വച്ച് ഒരു അറബി ദേവതയുമായി കൈ കളി നടത്തിയതിന്റെ ഓര്മ, എന്റെ ആദ്യത്തെ മൈൽ ഹൈ . എന്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ മൈൽ ഹൈ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്