അച്ഛന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയോടുള്ള പക വീട്ടൽ ഭാഗം – 2

രണ്ടാൻ അമ്മയുടെ ശകാരിക്കലിനും പരിഹാസത്തിനും ചുട്ട മറുപടി കൊടുത്തു കൊണ്ട് ഉള്ള എന്റെ പണ്ണൽ