സീത തമ്പുരാട്ടിയുടെ കഥ ഭാഗം – 4

“ഇല്ല കൂട്ടാ..എനിക്ക് വന്നടാ…അല്ലാതെ വേദനിച്ചിട്ടല്ലാ” സുജാതേച്ച ഒരു ചെറിയ കിതപ്പോടെ പറഞ്ഞു. ‘മോന്റിയോ കണാരേട്ടന് പാർട്ടീനൊറ്റ വിചാരേ ഒളോ…അന്തിയാവോളം പാടത്തും പറമ്പിലും പണിയെടുത്ത് കൂരേലിക്ക് വന്ന് കേറി ഒള്ളത് വെച്ച വെളമ്പി കെടന്നൊറങ്ങാൻ നേരം ഒരു പുരുഷന്റെ ചൂടേങ്കിലും തട്ടാതെന്താ ഒരു സുഖം? “അപ്പോ കണാരേട്ടൻ ചേച്ചിയെ പണ്ണാറില്ലേ? “ഒന്നും പറയാതിരിക്കാ ദേം. ചെലേപ്പോ രാത്രി എല്ലാം ഒന്ന് മുറുകി വരുമ്പഴാകും ആരേലും വന്ന് തട്ടുന്നത്. പിന്നെ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിക്കും, ചെലപ്പോ കൂടെ പോകും … Read more