കണ്ണില്ലാത്ത കാമം ഭാഗം – 4

പിന്നെ രണ്ടു കൈ കൊണ്ടും എന്റെ ഷഡ്ഡി താഴ്സത്തി മുട്ടിനു താഴെ കൊണ്ടു വന്നു. കമ്പിയായി എന്റെ മുട്ടൻ കുണ്ണ  ആടാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ഉണ്ടകളുടെ തൂക്കം അളക്കുന്നതുപോലെ രണ്ടു കൈകൊണ്ടും ഉണ്ടകളെ പിടിച്ചു പൊക്കി പതുക്കെ ഞെരിക്കാൻ തുടങ്ങി തെരു കുടയുന്നതുപോലെ കൈകൊണ്ടു കുണ്ണദണ്ഡ് കടഞ്ഞു. നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. പിന്നെ അവന്റെ തോലുരിച്ചു. ചെറുനിലാവിൽ കുണ്ണുമകടം ചുമന്നു തുടൂത്തു നിൽക്കുന്നതു അയാൾക്കു രസിച്ചിരിക്കണം. അറ്റത്തു ഉരുകിവന്ന കുണ്ണതേൻ അയാൾ നാവു നീട്ടി നക്കിയെടുത്തപ്പോൾ … Read more