എന്റ്റെ അമ്മയും ഞാനും കൂട്ടുകാരനും ഭാഗം – 3

അമ്മ എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് മേശയിൽ ചാരി നിന്നിട്ട് തോമസ്സിനെ പിന്നിൽ നിന്നും ചേർത്തുപിടിച്ചു. എനിക്കസൂയ തോന്നി. അമ്മയുടെ കൊഴുത്ത മുലകൾ തോമസ്സിന്റെ പുറത്തുമരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ അവനോട് വിശേഷങ്ങൾ ചോഭിച്ചു തുടങ്ങി. അവൻ വിക്കി വിക്കി എന്തൊക്കെയോ മറുപടിയും പറഞ്ഞു. കണക്കിനെത്ര മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നമ്മ തിരക്കി. തോമസ്സ് പത്തൂ.മാർക്കു കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. അമ്മ എന്റേയും തോമസ്സിന്റെയും ആൻസർ പേപ്പറുകൾ കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ തോമസ്സിനെ നോക്കി തലകുലുക്കി മുന്നറിയിപ്പുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ കണ്ടില്ല. ഇടിവെട്ടുന്നതുപോലെ അലറി.കള്ളം പറയുന്നോടാ.തോമസ്സ് വിറച്ചു. അമ്മ വലത്തെ … Read more