ഇന്ദുലേഖ ഭാഗം – 3

ഇന്ദുലേഖയുടെ അറയിൽ നിന്നും തഴേക്കിറങ്ങി ലക്ഷ്മികുട്ടിയമ്മ തന്റെ അറയിൽ വന്ന്, തന്റേയും ഇലേഖയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വാല്യകാരിയും തോഴിയുമായ അമ്മുകൂട്ടിയോടു താൻ  അറയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നും എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവൂകായാണെങ്കിൽ രഹസ്യമായി വന്നു വിളിക്കണം എന്നും ആവശ്യപെട്ടിട്ട് ഇരുട്ടിന്റെ മറപറ്റി ചൂവരങ്ങ് മാളികയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി മാധവന്റെ മൂറിയിലേക്കു നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ അവസരത്തിൽ ലക്ഷ്മികൂട്ടിയമ്മയും മാധവന്നും തമ്മിലുള്ള പൂർവബന്ധത്തെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കാതിരൂന്നാൽ കഥയുടെ സുഗമമായ അസ്വാഭനം തടസപ്പെടാൻ സംഗതിയായേക്കു എന്നതിനാൽ ഒരൽപ്പം ചരിത്രത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വായനക്കാർ അനുവദിക്കണം എന്ന് … Read more

ഇന്ദുലേഖ ഭാഗം – 2

ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി മുകളിൽ കിടന്നു കിതച്ചുകൊണ്ടു നീന്തൽ വശമില്ലാത്ത ഒരു പൂമാൻ നീന്തുന്നതുപോലെ സുമതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൽ, അരുമയോടെ ലക്ഷ്മികുട്ടിയമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടിയിഴകളിൽ തലോടി പ്രോത്സാഹനജനകമായി “ആഹ്. ഊഹ് എന്നും മറ്റും സ്വരങ്ങൾ പൂപ്പെടുവിക്കയും ചെയ്തു.