അച്ഛനും കുഞ്ഞാടുകളും

അച്ഛൻ തന്റെ ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞാടുകളെ തന്റെ കുണ്ണ കരുത്തിൽ കൂടെ നേർവഴിക്കു നടത്തുന്ന കഥ

Scroll To Top