എന്റെ കൂട്ടുകാരും ചേച്ചിയും ഭാഗം – 13

This story is part of a series:

‘ഞാൻ നിലത്തിരുന്നോളാം, എനിക്കു കണക്കു ചെയ്യാനുള്ളതാ” അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു റ്റീപോയി ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ചായയുടെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി വച്ചു. “അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെയിരുന്നു പഠിച്ചൊ’ എന്നും പറഞ്ഞു ചേച്ചി പായയിൽ കട്ടിലിനരികിലേക്കു നീങ്ങിക്കിടന്നു എനിക്കിരിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ‘ വൈകിട്ടു കുളിച്ചതിനാലാണെന്നു തോന്നുന്നു മൂടിയുണങ്ങിയില്ല” കെട്ടിവച്ച മുടി തലയിണയിൽ വിടർത്തിയിട്ടു ചേച്ചി മലർന്നു കിടന്നു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

കൂറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി എനിക്കെതിരായി ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറക്കമായി.

രാത്രിയുടെ സമയം  കടന്നുപോകുന്തൊറും എന്റെ ശ്രദ്ധ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും  നിന്നും ചേച്ചിയിലേക്കായി മാറി. ഞാനും മല്ലിക ചേച്ചിയും മാത്രമെ ഇന്നീവീട്ടിൽ എന്ന ചിന്ത എനിക്കെന്താ അത്യാവശ്യം ഒരു ധൈര്യവും നൽകുന്നുണ്ട്.ഞാൻ എന്റെ ഇടതു കൈ പതുക്കനെ മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ചന്തിയുടെ വശത്തു ചായയിൽ വച്ചു. കെ പതുക്കനെ ചേച്ചിയുടെ ചന്തിക്കടിയിലമർത്തി കൈവിരൽ ചന്തിയിൽ അമരുന്നതിനനുസരിച്ചു ചന്തി പതുക്കനെ ഉള്ളിലേക്കു അമുങ്ങുന്നുണ്ടു. ചന്തിയുടെ പഞ്ഞിപ്പു ബുക്കിൽ നിന്നും എന്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ദയും ചേച്ചിയിലേക്കു തിരിച്ചു. ഞാൻ പതുക്കനെ നീങ്ങി മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ചന്തി ഭാഗത്തു ചാരിയിരുന്നു. ഞാൻ ചാറ്റിയതിനാലാണെന്നു തോന്നുന്നു മല്ലിക ചേച്ചി ചരിഞ്ഞു മലർന്നു കിടന്നു. കണ്ണു തുന്നു എന്നെ നോക്കികൊണ്ടു പറഞ്ഞു “ എടാ ഉറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ കയറിക്കിടക്കു. ഞാൻ വെളുപ്പിനു വിളിച്ചുണർത്താം”

“കുറച്ചു കൂടിയുണ്ടു ചേച്ചി, ഇങ്ങനെയിരുന്നിട്ടു പും കഴക്കുന്നു? ഞാൻ ചേച്ചിയോടു പറഞ്ഞു. ” ചേച്ചിയൊന്നിത്തിരി നീങ്ങിക്കിടന്നെ’ എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടു ഞാൻ മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ വശത്തായികിടന്നു. എനിക്കു കിടക്കാനായി മല്ലിക ചേച്ചി അൽപ്പം നീങ്ങികിടന്നു. ഞാൻ ബുക്കെടൂത്തു നിലത്തു വച്ചു കൊണ്ടു ന്യൂപത്തിന്റെ വ്യാപ്തിലേക്കു ശ്രദ്ദ തിരിച്ചു. കൂറച്ചു നേരം കണക്കു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ പുറത്തു പെട്ടന്നു ചേച്ചിയുടെ കൈ വന്നു തട്ടി ചേച്ചി എന്റെ വശത്തേക്കു ചരിഞ്ഞപ്പോൾ തട്ടിയതാണു. ചേച്ചി ഉറക്കമായെന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ പതുക്കനെ കമിഴ്ന്നു കിടന്നു കൊണ്ടു എന്റെ വലതു കെ. ചേച്ചിക്കും എനിക്കും ഇടയിൽ ആക്കി വച്ചു.കെ, ഞാൻ നീക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വയറിൽ തള്ളവിരൽ തട്ടി. വയറിന്റെ ഒരു മിനുസ്സും എനിക്കെന്താ ഒരു ധൈര്യം തന്നു. വലതു കൈ ഞാൻ പതുക്കനെ താഴത്തേക്കു കൊണ്ടു പോയി ചരിഞ്ഞു കിടന്ന ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിൽ മുട്ടിച്ചു പായയിൽ വച്ചു. ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നെന്തൊ എന്റെ കൈയിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതായെനിക്കു  നിലത്തു വച്ചിരുന്ന കെ ഞാൻ പതുക്കനെ ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ താഴത്തെ തുടയുടെ മുകളിൽ വച്ചു. എന്റെ കൈവിരലുകളിലും മട്ടും നേരിയ വിയൽ വരുന്നതുപോലേ തോന്നി ഞാൻ മുഖമുയർത്തി മല്ലിക ചേച്ചിയെ നോക്കിമല്ലിക ചേച്ചി നല്ല ഉറക്കം ആണെന്നിനിക്കു തോന്നി. തുടയിൽ വച്ചിരുന്ന കൈ, പതുക്കനെ ഒന്നുകൂടി മുകളിലേക്കു കയറ്റി. ഇപ്പോൾ രണ്ട തുടകളെയും മുട്ടിക്കൊണ്ടാണു കൈവത്തിയിരിക്കുന്നതു.കുറച്ചു നേരം കൈപത്തി അവിടെ വച്ചു കൊണ്ടു മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി കിടന്നു.മല്ലിക ചേച്ചി നല്ല ഉറക്കമായി എന്നു

തുടകളിൽ മുട്ടിച്ചു വച്ചിരുന്ന കൈപത്തി ഞാൻ പതുക്കുന്നെ തുടകളുടെ സംഗമസ്കാനത്തേക്കു വച്ചു. എന്റെ കൈകളിൽ നേരിയ ഒരു ചൂടനുഭവപ്പെട്ടു.ഞാൻ കൈവിരൽ പതുക്കനെ അവിടെ അമർത്താൻ നോക്കി.അന്നേരം ചേച്ചിയൊന്നിങ്ങി. ഞാൻ പെട്ടന്നു കൈയെടുത്തു മാറ്റി എന്നിട്ട ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി ചേച്ചി ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയാണെന്നു മനസ്സിലായി
ഞാൻ കൈപത്തി പിനെയും എടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ താഴത്തെ തുടയിൽ ആക്കി ചേച്ചിയുടെ സംഗമ സ്മാനത്തു വച്ചു.എന്നിട്ട വിരൽ പതുക്കനെ രണ്ടു തുടകളുടെയും നടുക്കുകൂടി
മുകളിലേക്കു കൂത്തികയറ്റാൻ നോക്കി.എന്റെ കൈകളിൽ അൽപ്പം വിറയൽ തോന്നി.കൈവിരൽ അവിടെതന്നെ കുറച്ചു നേരം വച്ചു. മുകളിലെ തുടയുടെയും താഴത്തെ തുടയുടെയും മിനുസ്സുമാർന്ന പഞ്ഞിപ്പു എന്തൊ അനുഭൂതി എന്റെ കൈകളിലേക്കു പകർന്നു.കുറച്ചുനേരം അങ്ങനെ വച്ചിട്ടു കൈവിരൽ അൽപ്പം കൂടി മുകളിലേക്കു കയറ്റി എന്റെ കൈവിരലിന്റെ അറ്റം അടിവയറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തു തുടകളുടെ സംഗമ സ്കാനത്തു ചെന്നു മുട്ടി. അവിടെ ചേച്ചിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കില്ലാത്തിലും കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടു. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്നു നോക്കി. ചേച്ചിയുടെ കണ്ണിന്റെ അടിഭാഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ എനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നു നോക്കുവാൻ തുറന്നു നോക്കുന്നതാണൊ? എനിക്കു സംശയം ആയി.ഞാൻ പതുക്കനെ എന്റെ മുഖം താഴത്തേക്കു മാറ്റി.കെ. അനക്കാതെ വച്ചിടത്തു തന്നെ വച്ചു. കൂറച്ചുനേരം അനങ്ങാതെ കിടന്നു. അൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ആഗ്രഹം തലപൊക്കിക്കി എന്തും വരണമെങ്കിൽ വരട്ടെ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടില്ലാ എന്ന ഒരു തോന്നൽ എനിക്കെന്താ വൈധ്യം തന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി തലപൊക്കി ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി നേരത്തെ അൽപ്പം തുറന്നിരുന്നു എന്നെനിക്കു തോന്നിയ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണിന്റെ അടിഭാഗം ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണു.ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു ചേച്ചിയുടെ തൂടകളുടെ സംഗമസ്കാനത്തു നടുവിൽ ഒന്നു കൂത്തികയറ്റി.എന്നിട്ട് ആ വിരൽ മുകളിലേക്കു തള്ളിവിലിൽ അൽപ്പം പഞ്ഞിപ്പുള്ള തടിച്ചു ഭാഗം മുട്ടി ആ സമയത്തു തന്നെ മല്ലിക ചേച്ചി തന്റെ കൈ കൊണ്ടു എന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു ഞാൻ വച്ചിരുന്നിടത്തു ៣flmo മാറ്റി.എന്റെ കെയിൽ അന്നേരവും six) വിറയലുണ്ടായിരുന്നു.എന്റെ കൈ മാറ്റിയതിനു ശേഷം ചേച്ചി ചരിഞ്ഞു എന്നിട്ടു മലർന്നു കിടന്നു. ഞാൻ അൽപ്പം നേരം അനങ്ങാതെ കിടന്നിട്ടു എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കികണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണു അൽപ്പം തടിച്ച a} cos പിളർന്നിരിക്കുകയാണു. ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തു നിന്നും ഞാൻ കണ്ണുകൾ താഴത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ചുവന്ന ബ്ലൗസ്സിനുള്ളിൽ കറുത്ത ബ്രാ കൊണ്ടു മറച്ച മുലയുടെ മുകൾഭാഗത്തെ വെട്ട് പുറത്തു കാണാം. മൂലകൾ ശ്വാസൊച്ചാസത്തിനനുസരിച്ചു താഴുകയും പൊന്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു. തടിച്ചുരുണ്ട മൂലകളിൽ നിന്നും തുണികൾ ഒന്നും കൊണ്ടും മായ്ക്ക്കാത്ത വയറിലേക്കു എന്റെ നോട്ടം മാറി. മലർന്നു കിടക്കുന്നതു കാരണം അൽപ്പം ഉന്തിയിരിന്നു ചേച്ചിയുടെ വയർ പരന്നു കിടക്കുകയാണു. വയറിനു നടുക്കായി ആഴമുള്ള വട്ടത്തിലുള്ള പൊക്കിൾ, പൊക്കിളിനടിയിൽ നിന്നും നേരിയ നാടപോലെ വളരെ ചെറിയ അൽപ്പം കറുപ്പുകലർന്ന രോമങ്ങൾ പൊക്കിളിൽ നിന്നും ഒരു കൈപത്തി താഴെ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ചുവന്ന അടിപ്പാവാടയുടെ മുകളറ്റും കാണാം. മൂണ്ടു അടിപ്പാവാടയുടെ മുകളറ്റത്തു നിന്നും അൽപ്പം താഴ്സന്നാണു കിടക്കുന്നതു. പൊക്കിളിനടിയിൽ നിന്നാരംബിച്ചു രോമാജികൾ എണ്ണം അൽപ്പം കൂടി അടിപ്പാവാടക്കടിയിലേക്കു ഉറുംബുകൾ കയറിപോകുന്നതു പോലെ പോകുന്നു. ഞാൻ കണ്ണുകൾ താഴത്തേക്കു പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി. ചേച്ചിയുടെ മനപുഷ്പത്തെ മറച്ചു പാവാടയും അതിനു മുകളിൽ മുണ്ടും കിടക്കുന്നു. തുടയുടെ പകുതി കഴിയുംബോൾ തന്നെ ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടു രണ്ടായി പിണാൻ തുടങ്ങിമുട്ടുകാലിനെ മൂടി ചുവന്ന അടിപ്പാവാട മാത്രമെയുള്ളൂ. മുട്ടുകാലിൽ നിന്നും അൽപ്പം താഴത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ തന്നെ പാവാടയും കാലുകളിൽ നിന്നും മാറി. മുട്ടുകാലിനടിവശം പാവാടയില്ലാത്ത കണങ്കാലിലും കറുത്ത് രോമങ്ങൾ അൽപ്പം ഉണ്ടു.

ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അടുത്തിരുന്നു ചേച്ചിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ ശരിരത്തിനും മനസ്സിനും എന്തൊക്കെയൊ ആകുന്നതുപോലെ തോന്നി. അടുത്തു വച്ചിരുന്ന സ്കെമ്പീസിൽ സമയം നോക്കി. മാത്രി പന്ത്രണ്ടു മണിയാകാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ മുറിക്കു ചുറ്റും ഒന്നു നോക്കി.പിന്ന വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കും.പിന്നെ  മൂലയിലും, വയറിലും,അടിവയറിൽ മൂണ്ടിനു മുകളിൽ കാണുന്ന പാവാടകെട്ടിനെയും പിന്നെ തിരിച്ചു മുകളിലേക്കും കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു.
ഞാൻ പതുക്കനെ വലതു കൈപത്തിയെടുത്തു ചേച്ചിയുടെ തടിച്ച ഇടതു മൂലയുടെ മൂലക്കണ്ണിനെ മറക്കുന്ന രീതിയിൽ മുലയെ മുട്ടി മുട്ടിയില്ലായെന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. അന്നേരം
ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കും ഒന്നു നോക്കി.പതുക്കുന്നെ ഞാൻ കൈപത്തി താഴ്ചത്തി ഉള്ളം കൈയുടെ നടുഭാഗം ചേച്ചിയുടെ മുലയുടെ മുകളിൽ തള്ളി നിന്നിരുന്ന മൂലക്കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തായി പതുക്കനെ മൂട്ടി. കൈയിൽ നേരിയ വിറയൽ എനിക്കനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്നു കൂടി നോക്കി എന്നിട്ടു കൈപത്തി പതുക്കനെ ഒന്നു കൂട് ഇ താഴ്ചത്തി.എന്റെ കൈപത്തിക്കു താഴെ മാർദ്ധവമാർന്ന മുലയുടെ സ്പർശനം വൃക്ട്രമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ വിരലുകളും പതുക്കന്നെ താഴത്തി മുലയെ പൊതിഞ്ഞു.ചേച്ചിയുടെ ശ്വാസോച്ചാസത്തിനനുസരിച്ചു എന്റെ കൈവത്തിക്കുള്ളിൽ മൂലവന്നുമുങ്ങുന്നുണ്ട്.ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഒന്നമർത്തിപിടിക്കാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന മുലകൾ കൈക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ബോധം മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാമൊ സിഷ്ടിച്ചു.പതുക്കുന്നെ ഞാൻ കൈപത്തി മുലയുടെ നടുവിൽ ഒന്നമർത്തി, വീർത്തിരിക്കുന്ന ബലൂണിൽ കൈപത്തിയമർത്തിയാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചോലെ ഒരു ബലം കൈപത്തിയിൽ മുലയിൽ നിന്നും അനുഭവപ്പെട്ടു.
പെട്ടന്നു ചേച്ചിയൊന്നനങ്ങിയതു പോലെ തോന്നി. ഞാൻ കെ. പെട്ടന്നു മൂലയിൽ നിന്നും വലിച്ചു, തിരിഞ്ഞിരുന്നു. “എട സമയമെത്രയായി.ഇനി നാളെ വെളുപ്പിനി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പഠിക്ക് ചേച്ചി എന്റെ വലതു കൈയിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ” 12 മണികഴിഞ്ഞു” ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി പറഞ്ഞു. കൂറച്ചു നേരം ഞാൻ അങ്ങനെയിരുന്നു. നിവർന്നിരുന്ന ഞാൻ എന്റെ വലതു കൈ പോയയിൽ നീക്കി ചേച്ചിയൂറ്റെ പക്കിൽ മുട്ടിച്ചു. എന്നിട്ടു കൈപത്തി പക്കിനടിയിലേക്കു കടത്താൻ അൽപ്പം ബലം ചേച്ചിയുടെ ചക്കിൽ കൈത്തണ്ടകൊണ്ടു പ്രയോഗിച്ചു. ചേച്ചി ഒന്നനങ്ങി നീങ്ങിഞ്ഞാൻ കെ. പിന്നെയും പ്രക്കിനോടു തന്നെ ചേർത്തു വച്ചു.എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി ചേച്ചി കണ്ണടച്ചുറങ്ങുകയാണു.ഞാൻ പതുക്കുന്നെ തലതിരിച്ചു ചേച്ചിയുടെ പ്രക്കിലേക്കു നോക്കിമലർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ പക്കിലെ മടക്കുകൾ അൽപ്പം വിടർന്നിരിക്കുകയാണു. മടക്കുകൾക്കുള്ളിലെ വയറിന്റെ ഭാഗം അൽപ്പം നിറ വ്യത്ത്യാസമുണ്ടു.

Comments

Scroll To Top