വിലാപം

ഇദ്ദുനിയാവൂണ്ടായ കാലം മൂതലെ ഉള്ളതാണു ആണും പേണ്ണം തമ്മിലുള്ള ഈ ഹിക്കുമത്ത് അതായത് നല്ല മൊഞ്ച്ചുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ സാമാനം പൊങ്ങുന്ന ഏതൊരു ആൾക്കും തോന്നും അവളെ ഒന്നു പണി ആക്കണമെന്നു , അല്ല ഈ ആണുങ്ങൾക്കു പണി എടൂക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ പടച്ചോൻ പെണ്ണുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോയത്? ആണും പെണ്ണും ഇണ ചേരാനും അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടികൾ വളർന്നു വംശം നിലനിർത്താനും ആണു പടച്ചോൻ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് റബ്ബൽ അൽ അമീനായ തമ്പുരാൻ അങ്ങിനെ ഭൂമിയിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ആദ്യത്തെ നബിയാണാദം അവനാണീ ലോകത്താദ്യം അതിനൊക്കെ കാരണമായത് പടച്ചോനാണല്ലോ. അപ്പം ഞമ്മളു പറഞ്ഞു ബന്നത് മൊഞ്ച്ചത്തിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ആണിനു മോഹം തോന്നുന്നതും ഓളെ പണിയെടൂക്കാൻ കിട്ടുമോന്നു ചോദിക്കുന്നതും കേവലം നാട്ടുനടപ്പാണെന്നാണു.

ആദ്യം ഈ ദൂനിയാവിൽ ആദാമും ഹവായും അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവരുക്കു രണ്ടു ചുള്ളകൾ ഉണ്ടായി. ഓലാണു കായെന്നും ആബേലും അവര് തമ്മിൽ തല്ലായിരുന്നു. ഒടൂക്കം കായേൻ ആബേലിനെ കൊന്നു. ആദം ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങിനെ അടൂത്ത തലമുറ ഉണ്ടായി? ഒന്നുകിൽ കായേൻ ഓന്റെ അമ്മ ഹവയെ പണി എടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ആദാമിനും ഹവാക്കും വേരെ പെൺ പുള്ളകൾ ഉണ്ടായി. എങ്കിൽ അവരെ ആദാമൊ കായേനോ പണി എടൂത്തു. അങ്ങിനെ അല്ലാതെ എങ്ങിനപ്പൊ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇത്തയും മനുഷ്യേർ ഉണ്ടായ്? അപ്പോൾ അതാണു പണ്ടെ നാട്ടുനട എന്നാണല്ലോ ഞമ്മൾ മനസ്സിലാകേണ്ടതു. അന്നു ബസോം സ്വന്തോം ഒന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നുമില്ല ആണിനു പണി എടുക്കാനുള്ളതാണു പെണ്ണു. അത്രെ ഞമ്മളും പറയുന്നുള്ളൂ.

സായിപ്പന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ നാടു ഭരിച്ചു. അന്നും ആണും പെണ്ണും പണി എടുത്തു. ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു ആണിനെ മാത്രമെ പണി എടൂക്കാവൂ എന്നോ, ഒരു ആണു ഓന്റെ കെട്ട്യോളെ മാത്രമെ പണി എടുക്കാവൂ എന്നോ ആരും നിയമം ഉണ്ടാക്കിരുന്നില്ല ഒറിജിനൽ മാമായണത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് മാമനു സീതയെ കൂടാതെ മറ്റു ആയിമ കന്യകമാരെക്കൂടി ജനകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടൂത്തു എന്നാണു ഇതു കേട്ടു ഹിന്ദുക്കളും ബീജപ്പീക്കാമും എന്റെ മേക്കിട്ടു കേറാൻ ബരണ്ടാ, ഇങ്ങൾ സംസ്കൃതം പടിച്ചു ബാൽമീകീന്റെ മാമായണം പാങ്ങിൽ ബായിച്ചു നോക്കീൻ. ഞമ്മക്കു അറബിയിൽ ഉള്ള മാമായണമേ തെളിയു അറബീൽ ആമും മാമായണം എയുതീട്ടില്ല. മലയാളം ഞമ്മക്കത്രെ പുടീം ഇല്ലാന്നു കൂട്ടിക്കോളീ, അല്ലേൽ തന്നെ ഞമ്മടെ എഴുത്തച്ചൻ എഴുതിയ  പറയാത്തതു.  പൊന്നാനിക്കാരൻ ഓബി മേനോൻ എയുതിയ പുസ്തകം ഞമ്മളും ബായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓന്റെ അപ്പൻ ഒരു സായിപ്പായിരുന്നു. പച്ചെങ്കിലും നല്ല പണി എടുക്കാൻ കയ്യുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു. ഒടൂക്കം നമ്മടെ ഓബി മേനോൻ ആണു ഓന്റെ അമ്മയെ പണി എടുത്തു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ഓന്റെ അമ്മ അയർലാണ്ടു കാരി ആയിരുന്നു അയർലാണ്ടുകാഴ്സ് നല്ല ചൂടന്മാരാണു. ഓലിക്കു എന്നും പണി എടുക്കാതെ കയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓൻ പറയുന്നത് ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ടം അല്ലാരുന്നൊ, അതാണേത് അപ്പന്റെ കീപ്പായിരുന്ന ആമോ അപ്പനോടൂ എന്തോ പറഞ്ഞെന്നും കേട്ടു ഉടനെ കാട്ടിൽ പോയേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങിയത് അല്ലേൽ ഞമ്മടെ ഹനൂമാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കൊമങ്ങച്ചാമൂ, ഓൻ പറഞ്ഞതല്ലെ ലങ്കേന്നു സീതേനെ ഒറ്റ പറക്കലിനു ഓൻ എത്തിക്കാമെന്നു. അപ്പം ശീമാമൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹനൂമാനെ അതൊന്നും ഇപ്പം വെണ്ട, ഞമ്മൾ ആദ്യം ലങ്ക ഒക്കെ ഒന്നു നെരപ്പാക്കട്ടെ. പിന്നെ സീതേനെ കിട്ടിയപ്പഓൾ ഓൻ എന്തോ പറഞ്ഞു? നിന്നെ രാവണൻ പണി ആക്കി എന്നു ഒരു സംസാരം ഉണ്ട് അതു ശരിയല്ലെന്നറിയാൻ നീ തീയി ചാടെന്നു. അപ്പം ഓന്നു ഓളോടൂ ബല്യ കോളൊന്നുമില്ലാരുന്നെന്നു ഞമ്മക്കു മനസ്സിലാകൂലേ. പിന്നെ ആരാണപ്പാ ഈ ദൂനിയാവിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു പൊല്ലാത്ത നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് ?

ഇപ്പം ഞമ്മൾ രാജി ബെക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു. ഓരോമൂത്തമ്മാരു എന്നും സമരോം സത്യഗ്രഹോം ആയി നടക്കുകയാണു. അല്ല ഞമ്മൾ എന്താ കൂറ്റാം ശെയതത് ഞമ്മക്കു പുടി കിട്ടുന്നില്ല. ഞമ്മക്കു മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷെൽ ഒന്നു പറയീൻ ഞമ്മക്കീ അജിതോ പ്രതക്കാരും പറയുന്നതു ഒരു പൂടിയും കിട്ടിണില്ല. എറോ ഒരു പെണ്ണു ജീന് പറഞ്ഞത്രെ ഞമ്മൾ ഓളെ പണിയാക്കീന്നു. അതിനു ഞമ്മൾ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെക്കണോന്നു.

ഇതെന്തു പണ്ടാരത്തിലെ പരിപാടി അപ്പാ, ഞമ്മൾ ജിമ്മു നടത്തി അഞ്ച്ചാറു ബ്യവസായികളെ ഈടെ കൊണ്ടു വിമാൻ നോക്കി വ്യവസായികളു ബിരുകേം ചെയ്തു. ആകാശത്തിൽ കൂടി ഓടൂന്ന ബസ്, അടിച്ചു. ബിട്ടു പായാൻ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ബയി , കടലിന്റെ കമയിൽ തൂി നാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ മണൽ ബല്ല സായിപ്പും കൊണ്ടോയി പെയിന്റോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രൊജക്ട്, പിന്നെ കടലീന്നു മണൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പരിപാടി എന്തൊന്നു വച്ചാൽ ഞമ്മടെ നാട്ടിൽ കെട്ടിടം കെട്ടുന്നോരുക്കു മണൽ ഇല്ല അതിനു കൂറെ മണൽ കടലീന്നു എടുത്തു കഴുകി പാങ്ങാക്കി നല്ല ബെള്ളം ഒയിച്ചു മിനുസമാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ മണൽ കൊണ്ടോയി പെര് ബെക്കീൻ നാട്ടുകാരെ. പിന്നെ ആ കോവളത്തു ആമും താമസിക്കാതെ എലിയും ചാറോം അമിക്കുന്ന പാലസ് നല്ല അന്തസ്സുള്ള സായിപ്പന്മാരും മാമ്മമാരും കെടന്നു. കുളിക്കാൻ (ഞമ്മടെ ചങ്ങായീന്റെ ഒരു ഹോട്ടൽ, ഓൻ നമ്മുടെ ബീജേപ്പിക്കാരു  പഴവെലക്കു ബിറാപ്പം ബാങ്ങി പണി എടുക്കാത്തവരെ ഒക്കെ പിരിച്ചു വിട്ടു മാഞ്ച്ചാക്കിയ ഹോട്ടൽ’ ) ഹോട്ടലിനു കൊടുക്കൽ ഇങ്ങിനെ നല്ല നല്ല ചില പരിപാടികളു കൊണ്ടു ബന്നു.
അതല്ലെ ഇപ്പം പൊല്ലപ്പോയത് ഞമ്മടെ കേരളം അല്ലേ ഈടെ ഒരു പരിപാടീം പാനൂല മോനെ അപ്പളെ ഞമ്മടെ ജിജി തോംസൻ ഞമ്മട് ഈടുത്തു പറഞ്ഞു.

എന്റെ പൊന്നു സാരെ എത്തിനാ ഈ പണിക്കു പോകുന്നതു്? ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ബല്ല ചാരായം ബാറ്റലോ വാട്ടർ തീം പാർക്കോ അല്ലാതെ ഒരു മയിമും നടക്കത്തില്ലാ നടക്കാൻ ഈടെ ഉള്ള കമ്മ്യൂണിഷ്ടം കാങ്കസും ബീജപ്പീം സമ്മതിക്കൂലാന്നു. ഈടെ എല്ലാവരും പടിച്ചു ബല്യ ബീബി ആയി നടക്കുകയാണു. എല്ലാരൂക്കും കാലത്തെ പ്രത് ബായിക്കണം. ടീവീലു വാർത്ത എല്ലാം കേട്ടു. അപ്പം പിന്നെ രാബിലെ എന്തോന്നു ബായിക്കാൻ? അതാണു ഓലിപ്പം പ്രതത്തിലെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളെ ആരു പണിയാക്കീ, എങ്ങിനെ പണിയാക്കീ, എത്ര പണി ആക്കീന്നും പറഞ്ഞു ബണ്ടക്കു നിരത്തുന്നത്. പണ്ട് ഒരു അനീനിറം പ്രതം ഉണ്ടായിമൂന്നു. ബല്യ ഡികളും ഒക്കെ ബായിക്കുന്ന പ്രതം. അതിൽ എന്നും ഇങ്ങിനെ പണി എടുക്കുന്ന ബാർത്തകൾ മായ്രത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള. ആ പ്രതം ബീട്ടീൽ ആരും ബച്ചു ബായിക്കില്ലാമുന്നു. ഇപ്പം ആ പ്രമം ഇല്ല. പച്ചേങ്കിലു ആ ബാർത്ത എല്ലാം ഇപ്പം മാതൃഭൂമീലും മനോരമേലൂം ആണു അച്ചടിക്കുന്നത് എന്നും അതു ബായിച്ചു ബായിച്ചു ഒരു ദിവസം ആരേലും പണി എടുത്ത കാര്യം ഇല്ലേൽ ബായികൂന്നോരുക്കു രസം ഇല്ലാതായി. ഇപ്പം ടീവീലും ഒക്കെ എല്ലാം ലൈവായി കാണിക്കുകയല്ലേ കുളത്തിൽ ഇട്ടു ഒരുത്തനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നതു ലൈവായി ടീവീൽ കണ്ടു. പോലീസും ഖില്ലീസും ഒക്കെ നീന്തിയുല്ലാന്നും പറഞ്ഞു അതും കണ്ടു വായി ബൈലും ഇട്ടു നിന്നതല്ലാതെ ആരൂം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കൊളത്തിലാണെങ്കിൽ അരയടി ബെള്ളം പോലുമില്ല. പടം പിടിച്ച ക്യാമറാമാനു ഒരു കല്ലെടൂത്തു ഓമന എറിഞ്ഞു്ടായിരുന്നോ എന്നും ആരും ചോദിച്ചില്ല. എല്ലാമും കണ്ടു രസിച്ചു. ഇനി ബലാൽസംഗം ലൈവായി കാണിക്കുമായിരിക്കും. സെക്രട്ടേറിയെറൊന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ആപ്പീസുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ചെരിപ്പു പൊട്ടി ഞമ്മൾ കമഴ്ത്തുന്നു വീണാൽ അതും ലൈവായി കാണിക്കും അതാ കാലം

അപ്പം, ഇപ്പം പ്രതം ആയ പ്രതത്തിലെല്ലാം ഞമ്മളാ നായകൻ. ഞമ്മൾ രാജി വെക്കണം. അതെ ഓലുക്കു വേണ്ടു. അല്ല ഞമ്മൾ എന്തിനപ്പാ രാജി ബെക്കണതു. ആരോ ജീന പറഞ്ഞുളത് ഞമ്മൾ ഓളെ പണിയാക്കീന്നു. ഞമ്മളെ പോലെ കഷണ്ടീം മീശൈം ഉള്ള ആളാണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പം ഓലുക്കു പതിനാറു ബയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പോലും , അല്ല പണി എടൂക്കാൻ ഒരു പെണ്ണു റെഡിയായി നിൽക്കൂമ്പം ഓളുക്കു പതിനെട്ടായോ ഓൾടെ എസ്സ് എന്റെയ്ക്കൂർസി ബുക്കു കാണിക്കു എന്നും പറഞ്ഞു ഞമ്മൾക്കു നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുമല്ല ഇപ്പം പീഢനം എന്നാണു പോലും പെണ്ണുങ്ങളെ പണി എടുക്കുന്നതിനു പറയുന്നത്? . പീഢനം എന്നു ബച്ചാൽ ബല്യ അടി ഇടി കൂത്തു ചത എന്നൊക്കെയാണു ഞമ്മൾ സ്കൂളി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Comments

Scroll To Top