‘നിഷ്കളങ്കനായ’ മകൻ – 1

ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ആണ്. സമയ ചുരുക്കം കാരണം പല ഭാഗങ്ങൾ ആയി ആണ് എഴുതുന്നത്. ആദ്യമായി അമ്മയെ തുണി ഇല്ലാതെ കണ്ടതും, എൻ്റെ കാമ ജീവിതാത്തിൻ്റെ തുടാക്കവും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

നന്ദി