പുതിയ അയൽക്കാരി സന്ധ്യ ചേച്ചി

ഭർത്തൃ സാമീപ്യം ഇല്ലാതിരുന്ന മുഴുത്ത ചരക്കും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ കൊതിച്ചു പോവുന്ന അയൽക്കാരി സന്ധ്യ ചേച്ചിയെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് സുഖിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ കഥ.