ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക – 3

Aliyante charakku bharyayumayi sex

അളിയൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ സ്വപ്ന ഭാജനവുമായ ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക ചരക്കിനെ ഒടുവിൽ ആദ്യമായി ആസ്വദിച്ചു കളിച്ച് തകർത്ത് പൊളിച്ച അനുഭവത്തിൻ്റെ ക്ളൈമാക്സ്.

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക – 2

Aliyante bharyumayi sex kambikatha

എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ജേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യ ഷെമീമയെ ഞാൻ വളച്ചു ആസ്വദിച്ച് കളിച്ച കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം. ഷെമീമയിലെ യഥാർത്ഥ കഴപ്പത്തി പുറത്തു വരുന്നതും രതിലഹരിയിൽ ആറാടുന്നതും.

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക

Aliyante charakku bharyayumayi sex

അളിയൻ്റെ 27 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള സ്വോയമ്പൻ ചരക്ക് ഭാര്യയായ ഷെമീമയെ ഞാൻ വശീകരിച്ച് എൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ എത്തിച്ച കഥ ആണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്.