ശാന്തി ചെറിയമ്മ – ഭാഗം I

അവരുടെ തുടയിടുക്ക് കണ്ടതും എന്റെ കണ്ണ് വിടർന്നു, അവിടെ ആകെ കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു… അതിനിടയിൽ പാറു ചേടത്തിയുടെ വലിയ യോനിപുഷ്പം.. ഞാൻ അവിടെ മുഖം ചേർത്തു..

കവിത – എന്റെ ചെറിയമ്മ

ഒരു ചുവപ്പ് സാരി ആയിരുന്നു ചെറിയമ്മ ഉടുത്തിരുന്നത്. ഞാൻ ഇടത് ഭാഗത്ത് വന്ന് സാരിയുടെ ഇടയിലൂടെ നോക്കി. വയർ തീരെ കാണിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സാരി ഉടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചുവന്ന ബ്ലൗസിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലിയ മാറിടങ്ങൾ കാണാം.