സൌഹൃദം

ആ സമയം തന്നെ ഞാന്‍ ഇടത്തെ കൈ എടുത്ത് വലത്തേ കൈയിനടിയിലൂടെ മുലക്കു ഏകദേശം താഴെ വച്ചു.കൈ പതുക്കെ മുകളിക്കുയര്‍ത്തി ബ്രായുടെ സ്ട്രാപ്പില്‍ എത്തിച്ചു