ഏട്ടത്തിയമ്മക്ക് അനിയൻ്റെ ഏത്തപ്പഴം – 1

അവിചാരിതമായി ജീവിതത്തിൽ വന്നുപെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം കാമ-ശമനത്തിനായി ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയനെ സ്വന്തമാക്കിയ ചരക്കു ചേട്ടത്തിയമ്മ രേവതിയുടെ കഥ.

എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ

ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയനും ആയി ഉണ്ടാകുന്ന അവിഹിതം തുടർന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കളികളിൽ എത്തുന്നതും ഞാൻ ഒരു കഴപ്പി ആയി മാറുന്നതിൻ്റെയും കഥ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

മരുഭൂമിയിലെ മഴ

കോളേജ് പയ്യന് ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ഉണ്ടായ ഒരു അവിഹിത വേഴ്ചയുടെ കഥ. ലൈംഗിക ജീവിതം നഷ്‌ടമായ ചേച്ചിക്ക് മരുഭൂമിയിലെ മഴ പോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ മാറുന്ന കഥ.

വാണറാണി ചേട്ടത്തിയമ്മയും കുടുംബത്തിന്റെ സൽപ്പേരും

മനസ്സിൽ ഞാൻ കിടത്തിയും നിർത്തിയും ഒക്കെ കളിച്ചിരുന്ന ചേട്ടത്തിയമ്മയെ കുടുംബത്തിന്റെ സൽപ്പേര് നിലനിർത്തുന്നതിന് ശരിക്കും കളിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നു.