വല്യമ്മയുടെ സ്വന്തം കുട്ടൂസ് – 2

ആരുമറിയാതെ വല്യമ്മ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോയി വല്യമ്മയുടെ മൂത്തുവിളഞ്ഞ കരിക്കുകൾ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന Malayalam sex കഥ.

വല്യമ്മയുടെ സ്വന്തം കുട്ടൂസ് – 1

ഉത്സവം കൂടാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു വല്യമ്മയുടെയും, അവളുടെ വലിപ്പമേറിയ മുലകളിൽ മയങ്ങിയ ഒരു യുവാവിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ അനുഭവകഥ. ആ യുവാവിൻ്റെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിൽ വല്യമ്മ അവന് സമ്മതം മൂളുന്നു.