സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഭാഗം – 6

പിറകിൽ അവൻ തന്റെ അവസാന കുതിപ്പിനു തയ്യാറെടുക്കുന്നതു റോസയ്ക്കക്കു അറിയാൻ സാധിച്ചു. അവന്റെ കുണ്ണയുടെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കവും ചലനത്തിന്റെ വത്യാസവും അവൾ മനസിലാക്കി. പക്ഷെ പെട്ടെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാതെ അവളുടെ പൂറിനുള്ളിൽ കണവൻ ശുക്ലം ചീറ്റിച്ചു. “ഊഹ‘.” അവൾ അറിയതൊന്നു എക്കിപോയി. പിറകിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യം നടക്കും എന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട, മുന്നിലെ മൂന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത പാലഭിഷേകം അവളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വൈദ്യുതിപായിച്ചു. ഭർത്താവിന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നും പാലുതെറിച്ച് പൂറിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ പടരുന്ന അർദ്ധനിമിഷത്തിൽ തന്നെ കൂത്തിയിൽ അവന്റെ കുണ്ണ ആഴത്തിൽ … Read more