സ്വപ്നലോകത്തെ സുന്ദരിമാർ – ഭാഗം 2

ഭക്ഷണം തരാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ചെല്ലയ്യയുടെ ഭാര്യയെ നന്നായി പണ്ണി സുഖിക്കുന്നു. അവളിൽ നിന്നും വലിയ ഒരു രഹസ്യം അറിയുന്നു. ശേഷം അവളുടെ സഹായത്താൽ അവിടെയുള്ള പലരെയും കളിക്കുന്നു.

സ്വപ്നലോകത്തെ സുന്ദരിമാർ – ഭാഗം 1

സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടി ഞാൻ ഒരു ഗോത്ര വർഗ്ഗത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു. അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെല്ലാം പ്രത്യുല്പാദന ശേഷി നഷ്ടപെട്ടവരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. പിന്നീട് നടന്ന സംഭവ ബഹുലമായ കഥ.