ശാലിനിയുടെ ട്യൂഷൻ (ഭാഗം 6)

ശ്യാം ശാലിനിക്ക് വിരലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ശാലിനിയും ശ്യാമും കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഓർഗ്ഗാസം, കൊച്ചു പുസ്തകം മുതലായവ ആണ് വിഷയങ്ങൾ.

ശാലിനിയുടെ ട്യൂഷൻ (ഭാഗം 5)

കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ മെൻസെസ് സമയത്ത് ശാലിനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ശാലിനി വദനസുരതത്തിന് തയ്യാറാകുന്നു. ശ്യാം ശാലിനിയുമായി 3 തവണ ബന്ധപ്പെടുന്ന കഥകൾ.

ശാലിനിയുടെ ട്യൂഷൻ (ഭാഗം 4)

ശാലിനി ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരി റെജീനയുമായി പണ്ടത്തെ ഒരു കമ്പി അനുഭവം പറയുന്നു. പിന്നീട് വീട്ടിൽ കറന്റ് പോയപ്പോൾ ശാലിനി ശ്യാമിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നു.

ശാലിനിയുടെ ട്യൂഷൻ – ഭാഗം 3

ശ്യാം സുന്ദരിയും തന്റെ ട്യൂഷൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ശാലിനിയുടെ മാദക സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെയും ആദ്യമായി അവളെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെയും കഥ.

ശാലിനിയുടെ ട്യൂഷൻ – ഭാഗം 2

നാടൻ സുന്ദരിയും തന്റെ ട്യൂഷൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ശാലിനിയെ ഭോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അൽപ്പം സാഹസികമായ രീതിയിൽ ആണെങ്കിലും ശ്യാം തുടരുന്നു.

ശാലിനിയുടെ ട്യൂഷൻ – ഭാഗം 1

ട്യൂഷൻ സാറുമായി കാമകേളികൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ശാലിനി. അവളുടെ കോമള മേനിയിൽ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ശ്യാം. ശാലിനിയുടേയും ശ്യാമിന്റേയും കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു.