പട്ടണപ്രവേശം – ഭാഗം 2

ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തി എന്റെ കൂടെ താമസം ആരംഭിച്ച അമ്മക്കുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളും അത് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കളിയിലേക്ക് നയിച്ചതും.

പട്ടണപ്രവേശം – ഭാഗം 1

ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് താമസം മാറിയ ഞാൻ അമ്മയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പുതിയ സിറ്റിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അമ്മക്ക് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഈ കഥയിൽ.