ഞാൻ – ഭർത്താവായും അച്ഛനായും ഭാഗം – 6

ബാലൻ കുണ്ണ് ഊരി, വീണ്ടും കുറച്ചു തള്ളി, പിന്നേയും ഊരി, വീണ്ടും തള്ളി കയറ്റി. ഊരിയും ഇറക്കിയും അയാൾ തന്റെ കുണ്ണ പകുതിയിലധികം അവളുടെ ചുറ്റിൽ തള്ളി കയറ്റി. നിത്യയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നു വെള്ളം കൂടു കൂടാ. ചാടി. കാലിന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ അടിച്ചു കയറ്റിയ പോലെ തോന്നി അവൾക്കു. ബാലൻ കുനിഞ്ഞു തന്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടു് അവളുടെ കണ്ണീർ ഒപ്പി, ആ ചൂണ്ടുകൾ കടിച്ചു പിടിച്ചു. കുണ്ണ ഒന്നു വട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു. പിന്നെ പതിയെ അവളുടെ … Read more