മറക്കാനാകാത്ത കോളേജ് ലൈഫ് – 5

വീട്ടിലുള്ളവരെ കല്യാണത്തിന് പറഞ്ഞയച്ച് അർദ്രയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന രാത്രി കളികൾ. അവളുടെ കന്യകത്വം വച്ചു നീട്ടി ആ രാത്രി ധന്യമാക്കി. ദേഹം വിട്ട് അവൾ സ്വർഗ്ഗലോകം പൂണ്ട രാത്രി.

മറക്കാനാകാത്ത കോളേജ് ലൈഫ് – 4

ആർദ്രയുമായുള്ള ലീലകൾ രാത്രിയിലും. വീട്ടിൽ തനിച്ചായ ആർദ്ര കൂട്ടിന് വിളിച്ചത് വിദ്യനെ. അവർ തമ്മിലെ രാത്രി കളികൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

മറക്കാനാകാത്ത കോളേജ് ലൈഫ് – 3

ബസ്സിൽ നിന്നും എനിക്ക് ജെസിയെ കിട്ടി. അവൾ ഒരു അസ്സൽ സാധനമായിരുന്നു. ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ അടിപൊളി ആണ് ബസ്സിൻ്റെ അകത്തു നടക്കുന്നത് കാണാൻ

മറക്കാനാകാത്ത കോളേജ് ലൈഫ് – 2

കോളേജിൽ വച്ചുണ്ടായ ഒരിക്കലും മറക്കാകാത്ത സെക്സ് അനുഭവം.കുറ്റികാട്ടിൽ വെച്ച് ക്ലാസ്മേറ്റ് പെൺകുട്ടി ആർദ്രയുടെ മുഴുത്ത മുലകൾ ആസ്വദിച്ച കഥ.

മറക്കാനാകാത്ത കോളേജ് ലൈഫ് – 1

ആദ്യമായി കോളജിൽ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് നേരിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം. ക്ലസ്സ്മേറ്റ് പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷകനാകേണ്ടി വന്ന കഥ.