മനുവിനോപ്പം അവൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ – 2

മനുവും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അലക്സും ചേർന്ന് സൂസനെ മെല്ലെ വളച്ചു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കളി സെറ്റ് ആക്കുന്നതും സൂസൻ അവർക്കു വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നതും ആണ് കമ്പികഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ.

മനുവിനോപ്പം അവൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ – 1

മനുവുമായി സൂസൻ അവൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ പഴയ വീട്ടിൽ ഒത്തുചേരുന്നതും അതിനുശേഷം മനു സൂസന് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അലെക്സിനെ പരിചയപെടുത്തുന്നതും.