ലേഖയുടെ ജാതക ദോഷം – 2

മോഹനുമായുള്ള വിവാഹ ദിവസം കാത്തിരിക്കുന്ന ലേഖയ്ക്ക് അതിനു മുൻപ് വീണ്ടും ആദ്യ രാത്രി മോഹനും ദേവനും നൽകുന്നു. ഫോൺ സെക്സും പിന്നെ കിടക്കയിലും.

ലേഖയുടെ ജാതക ദോഷം – 1

ജാതക ദോഷം എന്ന പേരിൽ വേറെ ഒരാളുമായി കിടക്ക പങ്കിടേണ്ടി വരുന്ന ലേഖ എന്ന മാദക തിടമ്പിന്റെ രതി അനുഭവങ്ങൾ. കുടുംബ സുഹൃത്തിന്റെ കിടക്കയിലേക്ക് അവൾ എത്തിച്ചേരുന്നു.