കുഞ്ഞമ്മയും ഞാനും – ഭാഗം 2

ഭർത്താവും ആയി പിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞമ്മക്ക് ആദ്യ കളിക്ക് ശേഷം പിന്നെയും കഴപ്പ് കേറി എന്നെ കൊണ്ട് പിന്നെയും അടിപ്പിക്കുന്നത്തിന്റെ കഥ.

കുഞ്ഞമ്മയും ഞാനും

ഇത്‌ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു അടിപൊളി കമ്പി അനുഭവം ആണ്. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയെ ഞാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ കളിച്ചതിന്റെ കഥ.