ഫേസ്ബുക്കിലെ കളിതോഴിമാർ – 2

ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട വിവാഹിതയായ ചേച്ചിയുമായുള്ള അവിഹിത കാമകേളി. 2 ദിവസം ചേച്ചിയുമായി കളിച്ചു ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മാറ്റി ചേച്ചിയെ സുഖിപ്പിച്ച അനുഭവങ്ങൾ.

ഫേസ്ബുക്കിലെ കളിതോഴിമാർ – 1

ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ചേച്ചിമാരെ കളിച്ച കഥ. ആദ്യം കൊല്ലത്തുള്ള സുന്ദരിയായ മഞ്ജു ചേച്ചിയെ, വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കളിച്ചു രസിച്ച കഥ.